Anàlisi del Nou Pla de Govern Obert II (Les Dades Obertes)

En aquest segon article destinat a l’anàlisi del Nou Pla de Govern Obert, analitzarem tot el tram de document que parla de les Dades Obertes. Per a la Generalitat, les Dades Obertes les tracta com l’àmbit que comprèn les actuacions relatives a la millora i promoció del Portal de dades
obertes de la Generalitat de Catalunya i al foment de l’ús i explotació de les Dades Obertes que fan públiques les administracions catalanes. I per tant, l’estratègia de foment de les Dades Obertes passa per promocionar el Portal de Dades Obertes i dinamitzar l’explotació de Dades Obertes que fa l’administració.

El Portal de dades obertes difon dades de caràcter públic procedents de diferents organismes públics de la Generalitat que són susceptibles de ser reutilitzades per tercers. L’objectiu del Portal és fomentar l’ús i la reutilització de la informació procedent de l’Administració, promovent una governança oberta i de servei, l’ús col·laboratiu de la informació pública, i l’obtenció de valor econòmic i/o social a través de les dades
públiques. Per a aconseguir aquests objectius, també és indispensable que es duguin a terme tasques de formació, assessorament i sensibilització sobre l’ús de les dades obertes públiques. I per fer tot això, el Pla de Govern Obert ha separat la seva estratègia de Dades Obertes en dos objectius: Millorar l’obertura de Dades Públiques per apropar-les a la CiutadaniaFomentar i formar en l’ús de les dades obertes públiques.

Cadascun d’aquests dos objectius està dividit en una sèrie de punts concrets:

Fomentar i formar en l’ús de les dades obertes públiques

 • Organització d’activitats d’explotació de dades públiques: Aquestes activitats tindran un caràcter obert tot i que estaran dirigides especialment a analistes de dades, experts en big data, programadors informàtics i creadors d’API. L’objectiu d’aquestes activitats serà trobar solucions innovadores als reptes actuals de l’administració així com promoure l’ús de les dades obertes que ofereix la Generalitat de
  Catalunya.
 • Elaboració d’una guia de reutilització de les dades: Per tal de difondre el coneixement sobre els formats reutilitzables i promoure el seu ús
  tant a dins de l’Administració pública com per part d’altres organitzacions, la Generalitat de Catalunya elaborarà una guia de reutilització de les dades en què s’introdueixi el concepte de «format reutilitzable», s’analitzi la normativa en la matèria i s’indiqui informació útil i bones pràctiques per a la publicació d’informació reutilitzable.
 • Elaboració d’un nou Acord de Govern sobre dades obertes a la Generalitat de Catalunya: Els anteriors acords de Govern sobre dades obertes, l’Acord del Govern de 9 de novembre de 2010 de posada en marxa del Projecte d’obertura de dades públiques de la
  Generalitat i l’Acord del Govern de 31 de juliol de 2012 sobre l’impuls de la reutilització de les dades obertes de la Generalitat de Catalunya en l’activitat econòmica, van posar de manifest la implicació del Govern en l’ús i promoció de les dades obertes. L’objectiu del nou Acord de govern és consolidar l’actual política de dades obertes de la Generalitat de Catalunya, continuar avançant cap a una obertura de les dades públiques més àmplia, i promoure bones pràctiques en la publicació i utilització de dades obertes.
 • Implementació d’un gestor d’API de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: S’implementarà un gestor d’API propi a la Generalitat, el qual faran servir tant usuaris interns com externs per a connectar-se a la plataforma de dades obertes. L’objectiu és
  que els processos de publicació i ús de la plataforma de dades obertes es puguin dur a terme de manera independent, facilitant possibles canvis de tecnologia en el futur.
 • Creació d’un equip de suport tècnic que atengui els dubtes i suggeriments dels col·lectius interessats en la reutilització de les dades obertes públiques: Es formarà un equip dedicat a donar suport als usuaris i reutilitzadors de dades obertes, que atendrà i donarà resposta a les consultes, i analitzarà les consultes i suggeriments rebuts per tal de poder plantejar millores en el Portal de dades obertes.
 • Constitució d’una mesa de treball de dades obertes amb representants de diversos col·lectius de l’àmbit: Es pretén crear una mesa de treball per a debatre propostes de millora i promoció de les dades obertes, plantejar nous projectes, trobar solucions a problemes comuns en
  l’àmbit, i formar sinèrgies entre els actors experts en dades obertes i representants de col·lectius especialitzats en la seva explotació.
 • Creació del premi a la iniciativa pública d’obertura de dades: Per tal de promoure i posar en valor els projectes d’obertura de dades que realitzen les institucions públiques, s’atorgarà, anualment, un premi a la millor iniciativa pública d’obertura de dades.

Millorar l’obertura de dades públiques per apropar-les a la ciutadania

 • Desenvolupament d’una consulta en línia, dins el Portal de dades obertes que permeti identificar la demanda en dades obertes: Es definirà una enquesta en línia que estarà disponible al Portal de dades obertes. L’objectiu serà identificar interessos dels potencials reutilitzadors de dades per a, posteriorment, adaptar els continguts del portal segons aquesta informació.
 • Migració de les dades públiques a la nova plataforma de dades obertes: La Generalitat de Catalunya utilitzarà una nova plataforma de dades obertes que permetrà posar a disposició de la ciutadania dades de més volum i en formats més fàcilment utilitzables de forma automàtica. La plataforma de dades obertes anterior i la nova coexistiran inicialment, i es preveu migrar tots els continguts a la nova plataforma de manera progressiva.
 • Elaboració i publicació d’un diccionari de dades obertes: Es crearà un diccionari de dades que permeti documentar de forma detallada l’origen, el contingut i els responsables de cada conjunt de dades. Això facilitarà la gestió interna de les dades, i la comprensió i la reutilització de les dades per terceres parts.
 • Foment de les bones pràctiques en dades obertes: Es fomentarà l’aplicació de bones pràctiques en totes les actuacions relacionades amb
  dades obertes. L’objectiu principal és millorar la qualitat de les dades obertes i fomentar l’estandardització interna entre departaments i externa, d’acord amb estàndards internacionals. Per a fer-ho, s’elaborarà un manual de referència que servirà per a recollir una base teòrica del que es consideren bones pràctiques i aspectes a tenir en compte a l’hora de definir polítiques i actuacions en matèria de dades obertes. 
 • Catalogació de dades del sector privat i altres entitats al Portal de dades obertes per poder aprofitar el seu coneixement: Per tal de facilitar la cerca i ús de dades obertes d’interès públic, s’incorporaran enllaços a les dades obertes d’interès públic d’entitats i organitzacions del segon i tercer sector al catàleg de dades del Portal de dades obertes. D’aquesta manera el catàleg no només
  mostrarà totes les dades obertes d’interès públic de la Generalitat i la resta d’administracions catalanes, sinó de tot el país, procedeixin tant de fonts públiques com privades.
 • Creació d’una nova estructura de continguts per al Portal de dades obertes: Es revisarà i modificarà l’estructura de continguts del Portal de dades obertes amb els objectius d’apropar-lo al ciutadà, arribar més directament als col·lectius especialitzats en dades obertes, facilitar la cerca i l’ús de les dades, i modernitzar-ne l’aparença. S’afegiran continguts addicionals, més enllà del catàleg de dades, per a divulgar i
  conscienciar sobre les dades obertes.
 • Elaboració d’una planificació d’obertura de dades per a publicar al Portal de dades obertes: A banda de millorar la qualitat i la usabilitat de les dades existents, es pretén també afegir nous conjunts de dades a la plataforma. Els criteris a tenir en compte a l’hora d’obrir nous conjunts de dades seran: disponibilitat de dades, demandes internes, demandes externes, recomanacions dels estàndards internacionals i legislació vigent.

Aquests són els objectius operatius de la Generalitat de Catalunya a l’hora d’implementar i fomentar l’ús de les Dades Obertes en la nostra administració que esperem que junt amb una bona acció de govern es puguin assolir per tal de fer millorar la nostra societat emprant les Dades Obertes.